Dhr. drs. V. Nijland, gevestigd te Almelo, ingeschreven als EQuipmens bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74997351, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon om gegaan wordt, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dhr. Nijland waarborgt dat huidige dan wel toekomstige werknemers, (toekomstige) opleidelingen of derden die namens EQuipmens optreden, zich conformeren aan de inhoud van deze privacyverklaring.

Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie EQuipmens persoonsgegevens verwerkt: 

 1. Cliënten (of potentiële cliënten) en naastbetrokkenen van cliënten;
 2. Bezoekers aan de praktijk;
 3. Deelnemers aan of van bijeenkomsten of professioneel (multidisciplinair) overleg welke gerelateerd is aan cliënten van de praktijk;
 4. Alle overige personen die met de praktijk contact opnemen of van wie EQuipmens gegevens verwerkt.

Verwerking van persoonsgegevens

EQuipmens verwerkt persoonsgegevens die:

 1. Een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. Met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. Nodig, wenselijk en wettelijk verplicht zijn voor de opbouw van een betrouwbaar en volledig (elektronisch) patiëntendossier;
 4. Tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van EQuipmens, zoals de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 5. Voortkomen uit de digitale testomgeving of middels eHealth programma’s verkregen worden;
 6. Door verwijzers (huisarts, gemeentelijke toeleiding) wordt verstrekt, door diegene die zich aanmeldt voor de betrokken client of als er sprake is van een geanonimiseerde melding;
 7. Wanneer daar wettelijke gronden voor zijn of wanneer in het kader van goed hulpverlenerschap de client daarbij gebaat is;
 8. Video opnames met toestemming van de betrokkene (ADOS-2 onderzoek bijvoorbeeld).

Doeleinden verwerking

EQuipmens verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. Het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor afspraken en bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. Het verbeteren van de praktijkwebsite;
 4. Het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

Rechtsgrond

EQuipmens verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. Toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. Uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de gemeentelijke toeleiding, de jeugdwet, zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. Een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. Een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

Verwerkers

EQuipmens kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van dhr. Nijland persoonsgegevens verwerken. Dhr. Nijland sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden

Bij het wel of juist niet delen van client-gegevens gelden de volgende richtlijnen:

 1. EQuipmens deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is;
 2. De praktijk deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld;
 3. Voor het opvragen of delen van behandelinhoudelijke informatie dient de client vooraf schriftelijk toestemming te geven;
 4. Een ouder kan geen gegevens uit het dossier inzien als dat in strijd is met de belangen van zijn kind. Ook weigert EQuipmens inzage van privacygevoelige informatie in het dossier, die over andere personen gaat. Bijvoorbeeld over een ex-partner. Deze gegevens kunt u alleen inzien met toestemming van die andere persoon.
 5. Doorgifte buiten de EER: EQuipmens geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt dhr. Nijland ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Bewaren van gegevens

EQuipmens bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De praktijk hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. De wet verplicht EQuipmens het medische dossier ten minste vijftien jaar te bewaren na afsluiting van het onderzoek of de behandeling / begeleiding (einde van de behandelovereenkomst);
 2. Financieel administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. Gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan financieel administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. Gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. Bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

Opvragen en inzien van gegevens

EQuipmens gaat zorgvuldig en betrouwbaar om met de dossiergegevens van de cliënten. Iedere cliënt heeft het recht zijn of haar dossier in te zien. Bovendien kunnen cliënten ook onjuiste gegevens in het dossier (laten) corrigeren.

 1. Cliënten van 12 jaar of ouder kunnen zelf de gegevens van hun dossier inzien. Daarnaast heeft ook de wettelijke vertegenwoordiger (ouder/verzorger met gezag, voogd) dat recht, als een kind nog geen 16 jaar is;
 2. Voor wettelijke vertegenwoordigers (ouders/pleegouders/voogd) van een kind (12+) dat jeugdzorg krijgt geldt het volgende. De cliënt moet het formulier printen en het eerste deel ervan met pen invullen en ondertekenen. En vervolgens over de post versturen naar de praktijk. Daarna stuurt de praktijk een bericht aan de cliënt of hij of zij wel of geen toestemming krijgt om het dossier in te zien;
 3. Voor het inzien van het dossier kun je je wenden tot de praktijkhouder.
 4. Als je vindt dat de gegevens in het dossier niet juist zijn, kun je schriftelijk om een aanpassing vragen. Vermeld in de brief de namen van zowel kind als ouders / wettelijk vertegenwoordigers en geef aan welke gegevens volgens jou niet kloppen. Je dient ook te vermelden waarom de veranderingen moeten worden aangebracht;
 5. Het is alleen mogelijk om die gegevens te (laten) corrigeren, die feitelijk niet kloppen. Zoals een foute geboortedatum, onjuiste gegevens over de school of over het verloop van eerdere hulpverlening. Als je het niet eens bent met de mening van een hulpverlener, dan kun je die gegevens niet laten corrigeren. Wel kun je dan aan de praktijk vragen of jouw standpunt daarover toegevoegd wordt aan het dossier.

Wijzigingen privacyverklaring

EQuipmens kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op de website van EQuipmens gepubliceerd. Het is verstandig deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten

Je hebt het recht dhr. Nijland / EQuipmens te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kun je contact opnemen met de praktijk door een aanvraagformulier inzage dossier op te vragen of door een e-mailbericht te sturen naar info@equipmens.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop EQuipmens persoonsgegevens verwerkt, kun je contact opnemen met de praktijk door een e-mailbericht te sturen naar info@equipmens.nl. Er wordt altijd getracht een klacht in samenwerking en naar tevredenheid op te lossen. Hiervoor wordt ook verwezen naar het klachtenregelement. Mocht dat niet lukken, dan kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).